Lịch sử thay đổi giá

Truy cập kho lưu trữ dữ liệu lịch sử thay đổi giá được lấy từ định giá theo thời gian thực của chúng tôi. Chọn một công cụ và khoảng thời gian để tải xuống tệp zip của giá mua và giá bán trước đây.

Lưu ý: Để xem lịch sử thay đổi giá cho các tháng trước, bạn cần tải xuống lịch sử của cả tháng. Bạn chỉ có thể chọn các ngày cụ thể cho tháng hiện tại.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Chỉ mất 3 phút để thiết lập tài khoản và bắt đầu giao dịch